ŚWIETLICA SZKOLNA

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
Kwalifikacji i przyjmowania uczniów dokonują nauczyciele świetlicy na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów). Dziecko zapisywane jest do świetlicy na dany rok szkolny. Zapisy do świetlicy odbywają się corocznie.

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.


Godziny pracy świetlicy szkolnej:

Poniedziałek: 6:45 – 15:20

Wtorek: 6:45 – 15:15

Środa: 6:45 – 15:15

Czwartek: 6:45 – 15:15

Piątek: 6:45 – 15:20